Kontrolní činnost fyzické ostrahy
  -   nepravidelná namátková kontrola funkčnosti a efektivnosti fyzické ostrahy objektu, a to buď pozorováním činnosti, nebo vytvořením situace vyvolávající nutnost zásahu fyzické ostrahy. Výsledkem kontroly je bezpečnostní analýza zabezpečení objektu, foto a video dokumentace.

Bezpečnostní poradenství

Zprostředkování instalace technického zabezpečení objektu
  -  komplexní bezpečnostní technologie, kamerové systémy, ochrana perimetru. V praxi prověřená kvalita a funkčnost.

Ke své činnosti používáme profesionální technické vybavení.

Naše služby poskytujeme v celé Evropské Unii.


 Контрольная деятельность физической охраны
  -  эпизодические выборочные проверки работы и степени эффективности физической охраны объекта путем наблюдения за ее деятельностью или посредством создания ситуаций, вызывающих необходимость вмешательства физической охраны. Результатом проверок является анализ безопасности защиты объекта, фото- и видеодокументация.

Консалтинг в области безопасности

Посреднические услуги в инсталляции технической защиты объекта
  -  комплексные технологии безопасности, системы видеонаблюдения, охрана по периметру. Испытанные на практике качество и функциональность.

Для своей деятельности мы пользуемся профессиональным техническим оснащением.

Наши услуги мы предоставляем на территории всего Европейского союза. Human security checking activities
  -  Irregular spot-checking on functionality and effectiveness of human security of the premises either by observing work or creating a situation which gives rise to the need for intervention by human security. A security analysis is performed on site safety based on this check, including photo and video documentation.

Security consultation

Arranging site technical security
  -  Comprehensive security technology facilities, camera systems, perimeter protection. Quality and functionality ensured in practice.

We use professional technical equipment to carry out our work.

We provide our services throughout the European Union.


 

copyright EU service 2013 ©